Agrotis Segetum
Bactrocera dorsalis
Bactrocera oleae
Ceratitis capitata
Chrysodeixis chalcites
Cosmopolites sordidus
Cryptoblabes gnidiella
Dacus frontalis
Euzophera pingüis
Helicoverpa armigera
Helicoverpa zea
Keiferia lycopersicella
Opogona sacchari
Phthorimaea operculella
Plutella xylostella
Prays citri
Prays oleae
Spodoptera exigua
Spodoptera frugiperda
Spodoptera littoralis
Tecia solanivora
Thaumetopoea pityocampa
Tuta absoluta